O nas

Gozdarska zadruga Ormož z.b.o. je nastala po reorganizaciji gozdarstva leta 2016 zaradi potrebe po povezovanju izvajalcev  sečnje in spravila lesa, prevozov lesa, negovalnih del v gozdovih in lastnikov gozdov, ki te storitve potrebujejo.

Pomemben segment povezovanja zadruge z lastniki gozdov  je tudi odkup in prodaja oblega lesa.

Zadruga za svoje člane in druge pravne ter fizične osebe prevzema v upravljanje z gozdove od gozdnogojitvenega do sečnospravilnega načrtovanja in kasnejše izvedbe vseh del.

Zadruga skrbi za strokovno izobraževanje svojih članov in izobraževanje iz področja varstva pri delu.

Posamezni člani nimajo vseh kapacitet za opravljanje sečnje in spravila lesa, zato zadruga kot nosilec dejavnosti in prijavitelj na javnih razpisih povezuje člane zadruge v delovne skupine, ki zagotavljajo zahtevane kriterije.

Zadruga članom nudi vso računovodsko in drugo administrativno pomoč, ter jamči za odgovornost in kvaliteto opravljenega dela.

Vizija zadruge je:

  • povezovanje čim večjega števila gozdnih posestnikov pri prodaji lesa, saj se lahko z večjimi količinami posameznih gozdnih sortimentov dosegajo boljše cene pri kupcih.
  • Povezovanje članov, ki so sposobni in smejo opravljati gozdarska dela v delovne skupine, katere lahko prevzemajo posamezna delovišča v izvedbo z združevanjem delovnih sredstev in dela
  • Pomagati mladim prevzemnikom kmetij pri izobraževanju in usposabljanju za delo v gozdu, saj je lahko to pomemben del prihodkov kmetije predvsem v zimskem času, ko drugega dela, ki prinaša dohodek primanjkuje.
  • Gojenje in varstvo gozdov je v gozdni proizvodnji pomemben segment na poti do zrelega gospodarskega gozda, zato si zadruga prizadeva z izobraževanjem in delom na terenu spremeniti mnenje gozdnih posestnikov, da so ta dela le strošek.
  • Skupna nabava delovne opreme in strojev s ciljem dosegati optimizacijo uporabe strojev in opreme ter boljše nabavne cene.

Zadruga si prizadeva razširiti svoje povezovalno poslanstvo na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi, tako za tiste, ki te usluge ponujajo, kot za tiste, ki jih potrebujejo.

Izvajalci na domačem področju lahko nudijo hiter in učinkovit gozdarski servis in se lahko prilagajajo vremenskim razmeram, ki krojijo gozdno proizvodnjo, v nasprotju z izvajalci od drugod, ki zaradi oddaljenosti želijo delati v gozdu tudi v neprimernih razmerah, s tem pa povzročajo nepopravljivo škodo v gozdu, ki ne zagotavlja le gozdnogospodarske funkcije, temveč je pomemben člen v zagotavljanju trajnostnega in sonaravnega bivanja človeka v okolju.